یارو فقط دکل نمی دزدید، نفتم با لوله‌اش بلند می کرد

به این میگن رییس جمهور مکتبی و پاکدست. عینهو همون چیزی که خمینی می خواست

یارو فقط دکل نمی دزدید، نفتم با لوله‌اش بلند می کرد