بعد از داعش نوبت آخوندا شد

بعد از داعش حالا نوبت آخوندهاست