سپاه امتحان خودشو داده بیخود آزمایشش نکن

وفا داری منو بیخود به چالش نکشید

کار من حفاظت از مرز‌ها نیست، من مواظب ارزش‌های پشت این دیوارم