سفر خامنه ای – توئیتر احمد خاتمی – پاسدار قاسمی و سوتی های تلویزیون جمهوری اسلامی در خبرتوخبر

سفر خامنه ای – توئیتر احمد خاتمی – پاسدار قاسمی و سوتی های تلویزیون جمهوری اسلامی در خبرتوخبر