ترانه طنز تحریم بشویم وای – خامنه ای – بر اساس ترانه باران بزند وای – نهنگ عنبر

ترانه طنز تحریم بشویم وای – خامنه ای – بر اساس ترانه باران بزند وای – نهنگ عنبر