طنز خنده دار دیدار خامنه ای با روحانیون و اعتراض آنها و جواب خامنه ای

طنز خنده دار دیدار خامنه ای با روحانیون و اعتراض آنها و جواب خامنه ای