قاچاق در نظام ولايت

قاچاق در نظام ولايت

در اين دوران كه وضع اقتصادی

تماماٌ افتضاح است و درام است

چنين فرمود عظمای ولايت

كه اين اوضاع مضر بهر نظام است

چرا توليد و صنعت در ركود است

چه باشد مشكل و علت كدام است

چرا توليدما تعطيل گشته

درآمد متكی بر نفت خام است

چرا جنس قاچاق هر جا فراوان

به انواع مدل انواع نام است

چرا هفتصد يا هشتصد هزار تن

قاچاق وارد درمانش كدام است

وليكن طفلكی عظما چه داند

قاچاقچی از خواص يا از عوام است

نمی داند قاچاقچی گرامی

ز « ِبيت»  خويش و آيات عظام است

بود سردار و پاسدار ولايت

  و يا سركرده ای والامقام است

قاچاق پر سود و عاری از زيان است

روا و رايج از عهد امام است

قاچاقچي بندر و پايانه دارد

زمان خدمت آنها مدام است

فرودگاه با هواپيماي باری

پذيراي قاچاق هر صبح شام است

اگر يك كولبر دارد دو من بار

مجازات گردد و كارش تمام است

وليكن كشتي چند ده هزاری

كه رفت و آمد آنها مدام است

هزاران کانتینر انواع کالا

به روی عرشه اش در دید عام است

قاچاق هم باشد ار محمولة آن

خدمات بهرآن تام و تمام است

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

در آنجايي كه دزدان حاكمانند

قاچاقچي عنصري والامقام است

چو دستش هست بازار وتجارت

قاچاق با غير از آن فرقش كدام است

به هر صورت اگر عظما نداند

مسبب با چه عنوان و چه نام است

ولي بي شك بداند بی تعارف

دگر آغاز پايان نظام است

   گودرز