آتش خشم مردم خاموشی ندارد

آتش خشم مردم خاموشی ندارد