رپ ولی وقیح – خامنه ای هم رپ میخواند – حرفهای اصلی را از زبان خودش بشنوید

رپ ولی وقیح – خامنه ای هم رپ میخواند – حرفهای اصلی را از زبان خودش بشنوید