قيام- به خدا سوگند كه شما را ريشه كن میكنم!

قيام- به خدا سوگند كه شما را ريشه كن میكنم!