ثروت مملکت

      نصف ثروت این مملکتواختلاس می کنم نصفشومیدم به عرب ها …هیچکاری هم نمیتونید بکنید…اینم سهم شما