اصولگرا ،اصلاح طلب

فرق اصلاح‌طلب و اصولگرا در حکومت اسلامی جنایتکار ایران

طرح از یاسر احمد کاریکاتوریست سوریه‌ای! اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا #براندازم.