تنبل ترین آدمها

تنبل ترين آدمهاي دنيا كه لباسش دكمه نداره شلورش زيب نداره كفشش بند نداره كار مشخصي هم نداره ازدست رنج ديگران هم تغذيه مي كنند