ابلیس و شناسایی رد بال پروانه‌ها

ابلیس و شناسایی رد بال پروانه‌ها

از خانه تا خیابان

از خاطره تا خواب

از آسمان آبی تا کاغذ سفید

آلبوم‌ها را نگاه کن!

خمینی همه را کشت!

***

در خسوف شبی بلن

گرادگرد فکرهایمان می‌چرخی

ـ با زندگی‌یی دست‌بند خورده

  و کلمات چشم‌بند زده

سالهاست پرندگان واژه‌هایمان

گرداگردمان می‌چرخند

خاطراتمان را می‌کاوند:

در رحم‌های تیرباران شده

در کودکانی از گور آمده

در میهنی در گور زیسته.

هنوز دلتنگی‌هایمان را نَـگریسته‌ایم

و مهجوری عشق‌هایمان را

حتی به شعرهایمان نگفته‌ایم…

الفباهای زندگی

در سلول‌هایت ‌پوسیدند.

همه هستیِ تو

شناساییِ رد بال پروانه‌ها بود!

س.ع.نسیمA