اینم از ناجا

اینم از ناجا: ما پرسنل ناجا خواهان سرنگونی حکومت آخوندها هستیم

خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه

بپاخیز هموطن – حقت رو فریاد بزن