پیش نماز

پس از حملات ماه های اخیر به آخوندا از اين ببعد بجای پيش نماز، پس نماز ميشينن تا مبادا بی هوا کتک نوش جون کنن ??