هنوز هم بهمنه بهمن

«هنوزم بهمنه بهمن» ??

نمرده ياد بهمن ما

همون خلقيم همون ميهن

برای سرنگون كردن

هنوزم بهمنه بهمن

روزای بوسه خون بر خيابونا

روزای يكدلی‌ها، دادن جونا

مصاف چشم خيس و گاز اشک‌آور

ميون گوله و سينه، نبردی نابرابرتر

هجوم گارد و خشم كوچه‌ی تبدار

صفير آمبولانسا، غرش رگبار

روزای مشت خالی، شوق ناباور

روزای تن سپر كردن برای زخم همسنگر

نمرده ياد بهمن ما

همون خلقيم همون ميهن

براي سرنگون كردن

هنوزم بهمنه بهمن

هنوزم رنگ ميدونا به رنگ سرخ كينه

هنوزم خون داغ نوجوونا رو زمينه

هنوزم وقت كوكتل ساختن و سنگر تو كوچه‌س

هنوزم اسم دانشگاه تهران آتشينه

نمرده ياد بهمن ما

همون خلقيم همون ميهن

براي سرنگون كردن

هنوزم بهمنه بهمن

يه ديوی اعتماد مردمُ كشت

تموم رنج و خون بهمنُ برد

گذاشت پاشُ رو فرش خون تازه

خيانت كرد و استبداد و آورد

ولى بهمن سر توفان نو داشت

هزارون بذر خيزش تو وطن كاشت

يه نسل آتشين آورد و بيدار

دوباره پرچم پيكارُ  افراشت

نمرده ياد بهمن ما

همون خلقيم همون ميهن

براي سرنگون كردن

هنوزم بهمنه بهمن