ای کاش

ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﻭ دریدند ﻭ ﺗﮑﺎﻧﺪﻧﺪ

ﻫﺮ چند ﺩﺭ این ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﮒ ﻭ ﻧﻮﺍ ﺑﻮﺩ

ﮔﻔﺘﻨﺪ چنانیم ﻭ چنانیم  ﺩﺭاینجا …

اینها ﻫﻤﻪ لالایی  ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ!

ای کاش ﺩﺭ دیزی ﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ایﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺷﺮﻡ ﻭ حا ﺑود