به زودی زود به همت خلق قهرمان

به زودی زود به همت خلق قهرمان