واین است زندگی کودکان کار

بیچاره گل فروش!!!
تنها کسی است که وقتی با گل وارد خانه میشود، همه غمگین می‌شوند…! واینست زندگی کودکان کار………..