فکر عظما

فکرعظما

به بسیجیه میگن تا بحال راجع به فرمایشات مقام معظم رهبری فکر کردی؟ میگه: نه، آخه خزعبلات سید علی نیاز به فکر کردن ندارد. …