چهارراه استراتژیک طنز دکتر بزن بهادر و آقای مجری برای خامنه ای و روحانی