کی آخوندا رو خورده پوستش رو ریخته اینجا؟ کار این براندازاست

کی آخوندا رو خورده پوستش رو ریخته اینجا؟ کار این براندازاست