اشتباه نکنید هردو گروه ایرانی هستند

اشتباه نکنید هردو گروه ایرانی هستند