بی خانگی مردم

‘بی خانگی مردم

مردم خانه ای برایشان نمانده است اما بانک‌ ها می گویند بیا قسط بده’؛یعنی چی؟؟!!! تازه بدهکار هم شدند