سفره خالی

سفره خالی

سفره های خالی و فیلتر شده درحالی که صدا و سیما همه چیز را خوب و همه سفره ها را پر اعلام میکند