مادرم

مادرم

مادرم من سربازتوام مادرم من هر چقدم بی نیاز بـاشـم بـاز محتاج دستـان تـوام مــادرم ایـن را هـمـیـشـه بدان من جان نثار توام