گزارشگره بسیجی

گزارشگره بسیجی

            بسیجیه داشته راديو پيام گوش ميداده،‌ گزارشگره بسیجی ميگفته: مسیر بهارستان به امام حسين خسته‌است، مسیر انقلاب هم به امام حسين خسته‌است… ‌بسیجیه ميگه:‌ باشه بابا خسته است هس که خسته هس،نوبر بهار آوردی مگه،سید علی ماهم خیلی وقته خسته هس ،ولی بنازم به او در جنایت خسته نیس.