مجوز کلینیک

مجوز کلینیک

به بسیجیه تشویقی، مجوز کلینیک می دن، کلینیک ميزنه،‌ رو درش می‌نويسه:خرید کلیه بامجوز رسمی تحت شرایط زیر:

زیر سی سال

تراکم مردم

زیربیست وپنچ سا ل

تراکم مردم

زیربیست سال