بسیجی زنگ میزنه

بسیجی زنگ میزنه

بسیجیه زنگ ميزنه وآدرس خونه اش را میخواسته نفر پای تلفن بسیجی را شناخته بود و گفت این برای بار چندم است که آدرس خونه ات را میخوای. بسیجی گفت من چند بار قبل گمشده بودم ولی الان توی خونه ام هستم میخواهم از فرصتی که دارم آدرس خونه ام را مرور کنم!!!