بسیجی ساندیسی

بسیجی ساندیسی

به بسیجیه ساندیس نمیرسه، از پایگاه قهر می کنه ميره ساندويچي، ميگه: ببخشيدسوسیس بندری داريد؟ يارو ميگه: بعله. بسیجیه ميگه: قیمت آن چنده ؟یارو میگه: هزار تومان ، بسیجی میگه پانصد تومان دارم فقط سوسیس را بدهید !!