تخم مرغ

تخم مرغ

به بسیجیه مي گن چرا کوپن تخم مرغ را از وسط پاره کردی؟ چون همسرم به ام گفته ،تخم را جدا بگیر ومرغ را جدا !