مانور جنگی

مانور جنگی

بسیجیه رو می برن مانور جنگی ،گفت من نمیام مانور،اسیر میشم.فرمانده اش میگه اگر اسیر شدی یک مانور واقعی خواهیم کرد تورا آزاد میکنیم.