بالا منبر

بالا منبر

آخونده اکس می زنه می ره بالا منبر می گه امداد گران غیبی را دیدم برادران فرانسه و

انگلیس را …. دس… دس… دس…. دس…

حالا… رقص… رقص…رقص

بعد از چندین سال دوباره اکس میزنه، میره بالای منبر میبینه خشم و قیام مردم را،

عکس… عکس… عکس…

حالا موش… موش… سوراخ موش……