جک استراو در مسجد

جک استراو در مسجد

دریکی از مساجدبزرگ تهران جک استروا را آوردند وداشت اسم دوازده امام را نام میبرد ، واعلام کردند که همه بسیجیها به شکل آموزشی تماشا کنند.یک بسیجیه  شاکی شد و گفت ،اسامی امامان را درست نگفت تا آنجا که من میدونم نام آخرین امام ،خمینی است ومن چند تا از معجزات او را میتوانم نام ببرم .فروش کلیه،فروش دختران ،آباد کردن قبرستانها ،فراری دادن مغز ها ،….. که برق مسجد رفت. وبعد از چند لحظه برق آمد جک استرو صلوات فرستاد وبسیجیه گفت این هم یک معجزه دیگر از امام خمینی !!!!!