مطلب خنده دار

کنار خیابان وایستاده بودم 

باخودم گفتم:

آخرین مدل ماشیني كه در آينده سوار میشم چیه؟؟؟

 همون لحظه يه آمبولانس نعش کش از بغلم رد شد.

روش نوشته بود

فکرشو نکن،

آخرش مسافر خودمی