ناو

ناو

بسیجیه ميره دریا مبارزه با ناو آمریکایی.مایوس میشه برمیگرده، فکر میکرد فیلم سینمایه !!!