یک خورجین

یک خورجین

بسیجیه میگه یک خورجین بیشتر جاسوسی وسرکوب داشته باشم میرسم به مرز پاسدار شدن وچند سال هم جنایت وقتل داشته باشم ،میشم سردار …..!!!