برف پاک کن

برف پاک کن

بسیجیه برف پاک كن ماشينو ميزنه فراموش کرد که کجا نشسته با همان سرعت بالای که میرفت در ماشین را باز کرد گفت این خره قابل کنترل نیست !!!!