تقديم به آندرانيک عزيز كه هنوز و هميشه زنده است و هميشه در اوج

«هميشه در اوج »

تو با اعجاز لطيف پنجه‌هات

قاطی خاطره‌های ما شدی

تو سكوت سربی حنجره‌ها

ترجمان شهر بی‌صدا شدی

تو هميشه توی اوجی توی اوج

توی دريای ترانه مث موج

پدر ترانه های مشرقی !

سايه‌تُ از سر سازا  ورندار

جشن دلتنگی اين خاکُ ببين

همسفر قبيله رو تنها نذار

ای غزل‌ترانه‌ساز اشرفی

نبض شعر ناب عاشقانه‌ای

اسم تو تا به ابد موندنيه

مث خون تو رگ هر ترانه‌ا‌ی

تو هميشه توی اوجی توی اوج

توی دريای ترانه مث موج