لایه خاکستری

لایه خاکستری

بسیجیه ميره مشهد ميگه يا امام رضا ازت مي خوام لایه خاکستری منو تقویت کنی كه از این خنگی در بیام.در جواب به او گفته میشه ،تو مشکل ات بیش از این حرفاس ،آخه عجیبه هروقت در مانور شرکت میکنی همیشه اسیر میشی؟؟ بسیجیه میگه من نمیتونم به شما این راز را بگم!!! چون فرمانده ام گفته ،هر وقت در مانور اسیر نشی ،ترا میفرستم مانور جنگی!!!