تلفن زدن فیروز آبادی

تلفن زدن فیروز آبادی

فیروزآبادی سرما خورده بود، صداش گرفته بوده، میره بیت رهبری زنگ میزنه. یک بسیجی تلفن را بر میداره ،بسیجیه می گه شما ، گنده بک نمی خواسته از موضع تواضع او را بشناسه !! یکی از فرمانده هات ؟؟ بسیجی میگه خر خودتی !! داری منو تست میکنی ! از لحن صدات هرکسی میفهه،تو هر طوربچرخی،من می بینمت!!(یارو داشت به یک تلفن داخلی زنگ میزد !!!!!