جراحی بسیجی

جراحی بسیجی

بسیجیه رو میارن تهران توی یک بیمارستان برای جراحی سرش ،دکتره هر چه تلاش کرد نتوانست پیوند مغز را انجام بده .از مغز های مختلف آدم ها آوردند ولی هیچ پیوندی را قبول نمی کرد.نفر همراهش به دکتر گفت من حاضرم این فداکاری را بکنم ،دکتره به دستیارش گفت قبل از آن ،یک تست ازاو انجام بده ،بعد از چند دقیقه دستیاره به دکتره گفت هیچ علامی از حیات دیده نمی شه، در نهایت دکتره با نومیدی به دستیاره گفت ،از مغز میمون برای پیوند استفاده کنیم که مغز میمون جیغش در آمده بود وگفت من این مغز را میشناسم این از نسل من نیست این یک مغز بسیجی است!!!!!