حاکمانی که انسانیت را فراموش کرده اند

حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد، دیگر چه فرقی میکند که به نوشیدنی (شراب) نشسته باشند یا به نیایش ایستاده باشند