ساندیس ها

ساندیس ها

بسیجیه رو میبینند داخل کلی از ساندیس ها داره شنا میکنه !!به اش گفتند این چه کاریه ؟ دارم تمرین میکنم که اگر روزی کشته شدم شنا کردن یادم نره!!!