فوتبال

فوتبال

بسیجیه داشته با فرمانده اش  فوتبال بازي مي کرده، بهش مي گن چرا با فرمانده ات بازي مي کني؟ ميگه بااو شرط بستم که اگربازی را بردم در مانور شرکت کنم واسیر بشم یک ساندیس به ام جایزه بده،