ترانه طنز قزوینی عظما ترسیده – – خامنه ای روحانی – از دست ندید