دزدی بسیجی

دزدی بسیجی

بسیجیه میره دزدی دستش رو به حالت هفت تیر میزاره پشت گردنه طرف، میگه تکون بخوری،با لگد میکوبم توی دخلت هر چه ساندیس هست بر میدارم!!!