دکتر بزن بهادر و آقای مجری در چهار راه استراتژیک این هفته – طنز سیاسی