دعوای آخوند با پسرش

پسر آخونده با بابام دعوام شده بود آخرش کم آورد گفتم: اصن من گه خوردم…!!! اونم برگشت گفت: من به خورد و خوراکت کاری ندارم! جواب منو بده!!